תקנון אתר

תקנון לאתר סחר "מולטיטול"

1. כללי
1.1. כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לאמור בתקנון זה להלן.
1.2. כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה.
       תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין האתר למשתמשים בו.
       אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר זה.
1.3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המונח "פעולה" בתקנון זה משמעותו כל הצעת רכישה, רישום לרכישה ו/או רישום כלשהו, רכישה, פרסום, כתיבת "Talkback", פרסום תגובה, הבעת דעה וכיוצ"ב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת            המפורסם באתר זה.
1.4. חברת מולטיטול (2014) בע"מ היא הבעלים הרשום של האתר (להלן: "החברה"). פרטי הקשר של החברה הם:
       שם החברה: מולטיטול (2014) בע"מ, ח.פ.: 515048684
       כתובת למשלוח דואר: חוצות היוצר, אשקלון | ת.ד 7467
       דואר אלקטרוני: info@multitool.co.il
       פקס: 073-3223199
       טלפון: 073-3223111
1.5. לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, וליהפך.
1.6. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש.
1.7. רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת החברה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה: "המקור-האחר"), יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף        אם מוזכר תקנון זה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה ו/או            האתר.
1.8. תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת דיגיטלית, קווית, סלולרית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים        על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.
1.9 תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה.
      תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינם לנוחות המשתמש בלבד.
1.10 אתר הקניות מולטיטול (להלן : "האתר") הינו חנות סחר וירטואלית לציבור הגולשים באינטרנט.
         כל התכנים באתר וכל הזכויות על התכנים שמורות לחברה ולכן, אין להעתיק, לשכפל ולהפיץ בכל דרך שהיא ללא אישור בכתב מהנהלת האתר!
         כל המבצע ו/או מעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "המשתמש") מצהיר ומתחייב, כי הנו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי                    מטעמם בגין כל נזק שייגרם לו בגין שימוש באתר.


2. תנאי השתתפות
2.1. מי שרשאי לבצע פעולות באתר, הנו כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדי לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן : ויזה                כ.א.ל,  ויזה אלפא, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור הפעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתתף להעביר את התשלום בגין המוצר              שנרכש.

 

3 . המוצרים המוצעים

3.1.  כל המוצרים המוצעים במסגרת המכירה חדשים לחלוטין (סוג א') באריזתם המקורית ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים. אלא אם כן, צוין אחרת במפורש.
3.2. פרטים נוספים ניתן לקבל באמצעות פניה טלפונית ו/או בדואר אלקטרוני לחברת מולטיטול (2014) בע"מ.
3.3. התמונות המוצגות באתר, הן לצורך המחשת המוצר בלבד ויכול להיות טעויות סופר במידות המוצרים.
3.4. האחריות למוצרים, אספקתם, איכותם, טיבם, עמידותם ויכולותיהם חלים על החברה ובהתאם לתעודות האחריות המצורפות לכל מוצר, שיירכש באמצעות האתר.


4. פרטי המשתמש
4.1. בעת ביצוע הפעולות ו/או הרישום ו/או התשלום באתר, יידרש המשתמש להזין במערכת את הפרטים הבאים: ת.ז | ח.פ, שם פרטי\שם משפחה ו\או שם חברה, טלפון | נייד, ישוב, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום יהיו מאובטחים בהתאם לתקן המקובל             והנהוג.
4.2.  התמונות המוצגות למוצרים באתר הנן באחריות החברה.


5. תהליך ביצוע רכישה
5.1. תהליך הרכישה יתחיל בהקלקה באמצעות העכבר על לשונית ה-"קנה", אשר תוביל לעגלת הקניות ומשם לטופס מילוי פרטים אישיים של המשתמש, לרבות פרטי כרטיס אשראי (להלן הכרטיסים הנסלקים במערכת: ישראכרט, מאסטרכרט, ויזה ואמריקן אקספרס), ואישור קריאת והסכמה לאמור בתקנון זה.
        בסיום הפעולה המתוארת בסעיף זה, תשלח למשתמש הודעה בדוא"ל המאשרת את השלמת הרכישה.
5.2. החברה אחראית לאספקת המוצרים.
        זמני אספקת המוצר יכולים להשתנות ממוצר למוצר, כאשר זמני האספקה יופיעו על גבי כרטיס המוצר.
        באחריות המזמין להתעדכן באתר האם המוצר אותו ביקש להזמין מצוי במלאי.
        במידה והמוצר נגמר במלאי תופיע הודעת SOLD OUT | המוצר ירד מהאוויר | אזל מהמלאי, תתבצע הרכישה על ידי המשתמשים על בסיס כל הקודם זוכה, ועד לגמר המלאי.
5.3. אספקת המוצרים לרוכש תהא בתוך 7 ימי עסקים מיום ביצוע הרכישה.
5.4. פרטי כרטיס האשראי לא ישמרו באתר, כך שעל הרוכש להזין מחדש את פרטי כרטיס האשראי בכל רכישה חדשה שתתבצע על ידו.
5.5. המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש.

6. שוברים (Vouchers)
6.1. שובר יזכה את האוחז בו בזכות לקבל מהמפרסם את המוצר/השירות אך ורק בכפוף להצגת תעודה מזהה ובכפוף לכך שפרטי האוחז בשובר זהים לפרטים שהוזנו באתר בעת הרכישה.
6.2. שובר לא ניתן להעברה ו/או להענקה, להוציא שובר "מתנה", וזאת על פי התנאים המפורטים ב"שובר המתנה", אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת של המפרסם, ובתיאום עמו.
6.3. לא ניתן למכור את השובר.
6.4. לא ניתן יהיה לעשות שימוש כלשהו, או לקבל החזר כלשהו, במקרה של שובר שפג תוקפו (ראה תאריך תוקף באתר ועל גבי השובר).
6.5. לא ניתן להמיר שובר בכסף מזומן או אשראי, אלא אם צוין מפורשות על גבי השובר עצמו.
6.5. לא ניתן לממש שובר באופן חלקי.

7. ביטול עסקה והחזרות
7.1. המשתמש רשאי לבטל עסקה, דהיינו לחזור בו מרכישת המוצר, בתוך 14 יום מיום ביצוע הרכישה, ובלבד שהודעת הביטול נמסרה במסמך בכתב עד שבועיים ממועד קבלת ההודעה על השלמת הרכישה [כמפורט בסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן],                  והמוצר הוחזר ע"י המשתמש לחברה מבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שנפגמה אריזתו המקורית. יובהר כי במקרה של ביטול עסקה, רשאית החברה לגבות דמי ביטול כקבוע בחוק, ואשר יסתכמו לשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, הנמוך                מבניהם, להחלטתו הבלעדית של בעלי האתר. במקרה של ביטול עסקה שנעשה לאחר שהמוצר יצא ממחסני החברה, לא יוחזרו ללקוח דמי משלוח.
7.2. ביטול רכישת מוצר יעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול בדוא"ל לכתובת: info@multitool.co.il ו/או פנייה ישירה לשרות הלקוחות של האתר באמצעות שליחת הודעה מתוך חשבון המשתמש, ו/או למוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר (להלן: "הודעת ביטול").
7.3. במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, הרכישה של אותו משתמש שכרטיס החיוב שלו לא כובד תהיה בטלה ומבוטלת מאותו הרגע.
7.4 במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר הוצגו לגביו, המשתמש יזוכה במלוא התמורה ששילם בגין המוצר, בתוך 14 יום מהמועד בו החזיר המשתמש את המוצר למפרסם במקום שבו קיבל את המוצר.

8. משלוחים
8.1. החברה רשאית לגבות דמי משלוח מהמשתמשים עבור משלוח המוצרים שנרכשו באתר, אשר יכול להתבצע באמצעי משלוח שונים (דואר, דואר רשום, שליח ועוד) על פי שיקול דעתם, לרבות באמצעות חברות הפצה שונות ו/או באמצעות דואר                      ישראל.
8.2 אופן משלוח המוצרים כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף               הדואר). יובהר כי יתכנו ישובים שחברות ההפצה והמשלוחים אינן מגיעות לבתי הלקוח בהם והלקוח יוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר המצוי בישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה על ידי הלקוח ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפי העניין. מוצר יחשב       ככזה שנמסר ללקוח אם נמסר לסניף דואר כאמור, או לנקודת חלוקה כאמור, גם אם הלקוח לא הגיע לקחת את המוצר וכן גם אם מקום מסירת המוצר כאמור אינה כתובת המשלוח של הלקוח. במקרה של מסירה שאינה בכתובת המשלוח של הלקוח,             ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד המפרסם ו/או החברה במקרים המתוארים לעיל, בכל הנוגע לאופן המסירה, לרבות בכל מקרה של עיכובים במסירת המוצרים.
      יובהר כי תנאים אלה יחולו גם במקרה בו המשתמש רשאי להחזיר את המוצר במקום בו קיבל אותו, כאמור בסעיף 7.6 לעיל, ובמקרה כזה על המשתמש להגיע לישוב ו/או לסניף דואר ממנו ניתן לשלוח את המוצר בדואר ו/או באמצעות חברת הפצה                 ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה ו/או כלפי המפרסם במקרה זה.

9. סודיות ופרטיות
9.1. אין חובה למסור פרטים כלשהם של יחיד או תאגיד, ואולם אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של העסקה.
9.2. החברה ו/או האתר לא יעבירו פרטים של משתמש כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב, זולת השימוש הנדרש לצורך מתן השירותים למשתמש באתר.
9.3. היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.
9.4 החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים והספקים.
9.5 החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ"ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.
9.6. מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי משתמש, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] מהחברה, לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים        שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.
       הנך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה, ע"י שליחת הודעה ל: info@multitool.co.il.
9.7. האתר והחברה יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של משתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies).
       כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.
9.8. האתר והחברה יענו לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.


10. אחריות
10.1.  החברה נוקטת בכל אמצעי זהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע, אולם עקב טיבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינם בשליטתה והיא אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע זה או אחר יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
10.2. המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר הנם בבעלות ובאחריותה הבלעדית של החברה (לרבות אחריות לתקינות המוצר), אלא אם כן נכתב אחרת.
         כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי המוצרים, קרי טיבם ואיכותם נמסרו ע"י החברה, ונמצאים באחריותה הבלעדית והמלאה.
10.3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש לא נכון במוצר שנרכש ולא פעלו על פי הוראות השימוש ו/או כל הליך אחר שלא על פי תקנון זה, תהא               עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
          בעצם רישום המשתמש לאתר, הוא מצהיר בכך שהינו מסכים לכל התנאים הרשומים לעיל ללא שום סייג. תקנון זה הנו הסכם לכל דבר בין החברה לבין המשתמש, במידה והמשתמש אינו מסכים לאחד מהכללים ו/או התנאים הרשומים לעיל, חלקם או           כולם, הוא מתבקש שלא להירשם לאתר, ו/או לא לקחת שום חלק ו/או פעילות כלשהי באתר.
10.4. באם נפלה טעות בתיאור המוצר לא יחייב הדבר את בעלי האתר והדבר ייחשב כטעות סופר.
10.5. במידה והמוצר ניזוק כתוצאה מהמשלוח, האחריות הבלעדית תחול על החברה.

11. שימוש בלתי מורשה באתר
11.1. אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.
11.2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools.
11.3. אין לעשות שימוש בלוגו של החברה, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או החברה ללא אישור החברה מראש ובכתב.

12. זכויות יוצרים וסימני מסחר
12.1.  כל משתמש ו/או גולש באתר זה יידע כי, המוצרים הנמכרים באתר הם רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר            זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט.
12.2. כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר, לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.
12.3. אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.
12.4. החברה הנה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.
12.5. אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר, סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

15. הדין החל ומקום השיפוט
15.1. הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.
15.2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט של מחוז דרום הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
15.3. מובהר כי האמור בסעיפים 15.1 – 15.2 לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.

16. שירות לקוחות
לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של חברת מוליטול (2014) בע"מ במייל: info@multitool.co.il או בטלפון: 073-3223111 או בפקס: 073-3223199
שעות הפעילות הם בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00.